Конспект

 1. Група А
  1. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
  2. Уравнения на права и равнина.
  3. Квадратични форми. Уравнения на криви и повърхнини от втора степен.
  4. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
  5. Крайномерни линейни пространства. Евклидови пространства.
  6. Линейни оператори: собствени стойности и вектори, диагонализация и приложения.
  7. Полиноми с цели, реални и комплексни коефициенти.
  8. Групи, пръстени, полета.
  9. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцуемост, основни теореми на диференциалното смятане.
  10. Неопределени, определени, несобствени интеграли и приложения.
  11. Интеграли, зависещи от параметър.
  12. Числови редици и редове. Редици и редове от функции.
 2. Група Б
  1. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
  2. Уравнения на права и равнина.
  3. Уравнения на криви и повърхнини от втора степен.
  4. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
  5. Полиноми с цели, реални и комплексни коефициенти.
  6. Числови редици.
  7. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцуемост, основни теореми на диференциалното смятане.
  8. Неопределени, определени интеграли и приложения.
  9. Интеграли, зависещи от параметър.
 3. Група В
  1. Уравнения на права и равнина.
  2. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
  3. Полиноми с цели и реални коефициенти.
  4. Числови редици.
  5. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцуемост, основни теореми на диференциалното смятане.
  6. Неопределени, определени интеграли и приложения.