Регламент

 1. А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е математическо състезание между студенти по бакалавърски или магистърски програми, което се провежда един път годишно със съдействието на Министерството на образованието и науката, Националното представителство на студентските съвети в Република България и Фондация „Еврика”.
  2. НСОМ има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и да създава условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.
  3. Върховен орган на НСОМ е Общото събрание (ОС).
  4. Организирането и провеждането на НСОМ се осъществява от Национална комисия (НК) и от висше училище, наричано по-долу „Домакин”.
  5. Домакинът определя Организационен комитет.
  6. НК определя Жури.
 2. Б. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
  1. Общото събрание се състои от ръководители на отборите, участващи в НСОМ, както и председателя и членовете на НК, като всяко висше училище има право на един глас. ОС се свиква поне веднъж годишно. Мандатът на Общото събрание започва в обявения ден за пристигане на състезателите за участие в НСОМ. Мандатът продължава до следващата олимпиада.
  2. ОС заседава под председателството на председателя на НК или упълномощено от него лице. ОС избира за всяко свое заседание секретар. Председателстващият и секретарят изготвят и подписват протокол от заседанието.
  3. ОС приема Регламент изготвен от НК, избира домакин за следващата олимпиада, а при наличие на предложения и домакини за следващите 2-5 олимпиади.
  4. НК се избира от ОС и има мандат до края на следващата олимпиада. Тя се състои от 9 члена, единят от които е задължително представител на Домакина през съответната учебна година и остава в НК и за следващия мандат. ОС избира председател и секретар на НК измежду избраните членове на НК.
  5. Националната комисия:
   • свиква Общото събрание;
   • осъществява връзката с Министерството на образованието и науката, както и с Националното представителство на студентските съвети в Република България;
   • осъществява връзката между Домакин, Жури, висши училища, спонсори, външни организации и чуж­дестранни университети;
   • организира проверката и оценяването на писмените работи;
   • води предварителни разговори за издигане кандидатури за домакин.
 3. В. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА И ЖУРИТО
  1. Домакинът:
   • осигурява помещения, хартия за писане, компютърна и размножителна техника;
   • ангажира квестори, които отговарят за реда по време на състезанието, както и за за­сек­ре­тя­ва­не и разсекретяване на писмените работи;
   • организира настаняване на участниците по предварителни заявки.
  2. Журито е помощен орган на НК и се определя от НК. То се състои от председател и членове. Председателят на Журито се определя по предложение на Домакина. За всяка от групите по т. 17, в Журито се включва поне един преподавател, обучаващ студенти по съответна за групата специалност. В Журито не може да има повече от двама представители от едно висше училище.
  3. Журито:
   • подготвя състезателните теми, решения на задачите и инструкции за оценяване;
   • арбитрира спорните случаи и работите на евентуалните първенци преди разкриване на анонимността;
   • разглежда евентуални контестации след разсекретяването по съответен ред.
 4. Г. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
  1. Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент по бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България, както и от други държави, поканени от Организационния комитет, до един месец преди олимпиадата.
  2. Участието в олимпиадата е индивидуално и отборно.
  3. Състезателите се разпределят в една от следните групи според професионалното направление, в което е специалността им:
   • Група А – математика, информатика и компютърни науки (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс ≥ 421 часа);
   • Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс 241 ≤ 420 часа);
   • Група В – всички неизброени в групи А и Б (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс ≤ 240 часа).
   Допуска се участие на състезатели от група Б в група А, както и от група В в групи А или Б.
  4. Отборите са съставени от участници от дадено висше училище, които се състезават в една група. Едно висше училище може да изпрати до три отбора в една група. Допускат се отбори от по един студент. Всеки отбор се представлява от ръководител – преподавател или състезател.
  5. Всеки състезател и ръководител е длъжен да внесе такса правоучастие в размер, определен от НК за съответната година по предложение на Организационния комитет.
  6. Максималният брой състезатели в един отбор се определя от НК по предложение на Организационния комитет.
  7. Състезанието се състои от решаване на 3 задачи, съобразени с конспекта за съответната група, който се приема от НК.
  8. Времето за решаване на задачите е 4 астрономически часа.
  9. Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, а при желание и инструменти за чертане, като нямат право да ползват справочна литература или технически средства. На състезателите е разрешено да ползват подготвен от Журито списък с формули, необходими за решаване на съответните задачи.
 5. Д. КЛАСИРАНЕ И ОТЛИЧИЯ
  1. Писмените работи се оценяват с цяло число точки съгласно инструкцията на Журито, като всяка задача се оценява с точки от 0 до 10. Пълно решената задача се оценява за 10 точки.
  2. След проверката, разсекретяването и уведомяването на ръководителите за резултатите се допуска възможност за контестации. За целта ръководителят на отбора подава в следващия половин астрономически час писмено възражение до Журито. Решение за промяна на точките се взема с единодушие от цялото Жури в присъствие на ръководителя.
  3. Класирането на състезателите е индивидуално, отборно и по висши училища.
   • Индивидуалното класиране се извършва за всяка от групите по т. 17 по низходящ ред на получените точки.
   • Отборното класиране се извършва за всяка група по низходящ ред на сбора от точките на първите трима от съответния отбор, най-добре представили се в индивидуалното класиране. Ако в даден отбор участват по-малко от трима състезатели, взема се сбора от всички получени точки.
   • Класирането по висши училища се извършва за всяка група по низходящ ред на сбора от точките на първите трима от съответното висше училище, най-добре представили се в индивидуалното класиране. Ако от дадено висше училище участват по-малко от трима състезатели, взема се сбора от всички получени точки.
  4. НК присъжда следните отличия:
   • медали – златен, сребърен и бронзов, в приблизително съотношение 1:2:3 за до 50% от състезателите, събрали най-много точки в индивидуалното класиране за съответната група;
   • грамоти и/или купи (плакети) на завоювалите първо, второ и трето място в класирането по отбори и висши училища за всяка група;
   • специални грамоти.
  5. Организационният комитет:
   • издава сертификати за участие в НСОМ на всички състезатели;
   • определя размера и вида на наградите на отличилите се състезатели;
   • връща писмените работи на ръководителите на отборите след приключване на олимпиадата;
   • публикува в интернет резултатите от НСОМ (или предоставя копие на всички ръководители).