Регистрация

Общата сума за един участник (състезател или ръководител) е в размер на 140 лв. и включва пълен пансион - 100 лв. и такса правоучастие - 40 лв.
Сумата трябва да бъде внесена по банков път на сметка:
БНБ ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC код BNBGBGSD
Такса за НСОМ 2018


Краен срок за регистрация - до 4 май 2018 година. Копие от документа за внесената по банков път сума, трябва да изпратите на адрес nsom@ltu.bg
Форма за онлайн регистрация - тук